Zamów pomiar dachu

Na­sza fir­ma od 25lat pro­mu­je in­no­wa­cyj­ne No­wo­ze­landz­kie da­chów­ki ce­ra­micz­no­-me­ta­lo­we na te­re­nie Pod­ha­la i okolic.

Da­chy Ge­rard gwa­ran­tu­ją dłu­go­trwa­łą, sku­tecz­ną od­por­ność na ko­roz­ję. Z ofe­ro­wa­ne­go asor­ty­men­tu pię­ciu kształ­tów i nie­mal dwu­dzies­tu ko­lo­rów da­chó­wek Ge­rard, mo­gą Pań­stwo czer­pać in­spi­ra­cję do stwo­rze­nia pro­jek­tu do­mu Pań­stwa ma­rzeń.

Da­chów­ki Ge­rard Roofs wy­róż­nia­ją się nie tylko es­te­tycz­nym wy­glą­dem, są cał­ko­wi­cie nie­pal­ne, lek­kie i nie­zwyk­le trwa­łe.Transport

Dys­po­nu­je­my flo­tą sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych ze spe­cja­lis­tycz­nym sprzę­tem roz­ła­dun­ko­wym.